Polityka prywatności

Darmowa dostawa
od 350 zł
Satysfakcja
gwarantowana
100% naturalne
i ekologiczne produkty
Bezpieczne
dla twojej skóry

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO „Jura Club”

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej, pod adresem: www.juraclub.pl, zwanej dalej „Sklepem” jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POTOK Izabela Zielasko z siedzibą w Długi Kąt 27 Ź, 42-133 Węglowice, zwany dalej również „Administratorem”.
 2. Szanując prawa podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej „Ustawą”) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych, tym samym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących osobom, których dane dotyczą.
 3. W naszym Sklepie gromadzeniu podlegać mogą następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • adres IP;
  • numery telefonów;
  • adres zamieszkania;
  • NIP;
  • numer rachunku bankowego;
  • dane karty płatniczej;
 1. Podanie danych wymienionych w pkt 3 następuje w celu umożliwienia korzystania z oferty Sklepu, w tym zawierania umów sprzedaży towarów oraz umów korzystania z usług świadczonych przez Administratora. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w niniejszym punkcie.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 4 powyżej, z uwzględnieniem prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. b. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 3. Źródłem przetwarzanych przez Administratora są użytkownicy Sklepu tj. osoby, których dane dotyczą, czyli nabywcy towarów lub usług.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest:
  • art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność związana z umożliwieniem korzystania z oferty Sklepu, w tym zawierania umów sprzedaży towarów oraz umów korzystania z usług świadczonych przez Administratora, lub
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
  • art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 1. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe użytkowników były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 2. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia.
 3. Dane osobowe w pewnych przypadkach mogą podlegać profilowaniu. Dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu kierowania do nich treści odpowiadających ich preferencjom.
 4. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO do:
  • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  • w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,
 1. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w punkcie poprzedzającym, jak również w celu złożenia zapytania, wniosku lub skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@juraclub.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora – Długi Kąt 27Ź, 42-133 Węglowice.
 2. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  • dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie,
  • zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
  • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 1. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą.
 2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Ponadczasowość
w pielęgnacji ciała
Wyselekcjonowane
składniki
Skuteczne usługi
prozdrowotne
Sprawdzone
działanie
Copyright © 2024 JURACLUB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Sklepy internetowe Częstochowa Internet Plus S.C.