Regulamin sklepu

Darmowa dostawa
od 350 zł
Satysfakcja
gwarantowana
100% naturalne
i ekologiczne produkty
Bezpieczne
dla twojej skóry

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO „Jura Club”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.juraclub.pl (zwany dalej: Sklepem), jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POTOK Izabela Zielasko z siedzibą w miejscowości Długi Kąt 27ź, 42-133 Węglowice, NIP: 6452214659, (zwanym dalej: Sprzedawcą).

 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

  1. adres pocztowy: ul. Wysockiego 39 lokal 8, 42-218 Częstochowa;
  2. numer telefonu:+48 505 712 090;
  3. adres poczty elektronicznej: kontakt@juraclub.pl.
 1. Korzystanie ze Sklepu odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

 2. Do składania zamówień na towary lub usługi konieczne jest uprzednie zaakceptowanie całości postanowień Regulaminu, co następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia towaru lub usługi.

 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych. Działanie to może być uzależnione od konfiguracji opcji przeglądarki internetowej Kupującego, co stanowi wyłączny obowiązek i ryzyko Kupującego.

 4. Wszelkie prawa do całości lub części elementów graficznych, układu stron oraz innych elementów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu są zastrzeżone oraz chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Żadna treść zawarta na stronie internetowej Sklepu nie może być przez Kupującego kopiowana, transmitowana lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 2

INFORMACJE HANDLOWE

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Ceny wszystkich widocznych na stronie internetowej Sklepu towarów oraz usług są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) wyrażoną w złotych polskich.

 3. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy przy składaniu zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów lub usług prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach lub usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 5. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty oraz gwarancję jakości, udzieloną przez ich producenta, której szczegółowa treść dostępna jest pod adresem internetowym: www.sklep.juraclub.pl

 6. Miejscem świadczenia usług prezentowanych na stronie internetowej Sklepu jest lokal Sprzedawcy, znajdujący się pod adresem: ul. Wysockiego 39 lokal 8, 42-218 Częstochowa.

 7. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej, przy czym możliwy jest również ich odbiór osobisty w lokalu Sprzedawcy, o którym mowa w ust. 6.

§ 3

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia towarów lub usług w Sklepie dokonywane są poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej Sklepu, obejmujących w odniesieniu do towarów ich rodzaj, ilość jednostkową oraz sposób dostawy, natomiast w odniesieniu do usług ich rodzaj oraz możliwy wariant świadczenia tj. np. usługa jednorazowa, cykliczna lub bankietowa.

 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania w treści formularza prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 4. W odniesieniu do zamówionych usług, po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Kupujący zobligowany jest w ciągu 14 dni od otrzymania tego potwierdzenia, do dokonania telefonicznej rezerwacji terminu wykonania usługi w lokalu Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 6, który to termin ustalony zostanie z uwzględnieniem aktualnej i możliwej dyspozycyjności Sprzedawcy, który nie jest w tej kwestii związany żądaniem Kupującego. Sprzedawca zastrzega, iż co do zasady termin realizacji usługi przypadać będzie nie wcześniej niż 5 dni roboczych od dnia dokonanej uprzednio rezerwacji telefonicznej, a samo wykonanie usługi możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez Kupującego płatności stanowiącej zadatek, o którym mowa w § 4 ust. 3.

 5. Brak wykonania przez Kupującego obowiązku rezerwacyjnego, o którym mowa w ust. 4 uprawniać będzie Sprzedawcę do odstąpienia od umowy z winy Kupującego. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Kupującemu zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, stanowiącą zadatek w terminie 30 dni od przesłania mu drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której Strony nie dojdą do porozumienia w przedmiocie terminu wykonania usługi i w ocenie Sprzedawcy nie jest możliwe zgodne wyznaczenie takiego terminu.

 6. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany rodzaju opłaconej przez Kupującego usługi, jeśli przed przystąpieniem do jej wykonania stwierdzone zostaną po stronie Kupującego przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania z takiej usługi. Zmiana rodzaju usługi nastąpi na warunkach ustalonych przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem aktualnej i możliwej dyspozycyjności Sprzedawcy.

§ 4
PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary lub usługi:

  1. przelew bankowy;

  2. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez dostępny na stronie internetowej Sklepu zewnętrzny system szybkich płatności;

  3. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

 1. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy - w przypadku płatności przelewem na konto.

 2. Kupujący powinien dokonać pełnej płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży (cena), a w przypadku zamówienia usług, w wysokości odpowiadającej zadatkowi w kwocie 100 zł brutto w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 3. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązku dokonania płatności w terminie, o którym mowa ust. 3, Sprzedawca odstąpi od umowy, niezwłocznie informując o tym Kupującego drogą elektroniczną.

 4. W przypadku umowy o świadczenie usług wpłacony zadatek, o którym mowa w ust. 3, po wykonaniu usługi zostaje zaliczony na poczet jej ceny, a Kupujący zobowiązany jest do dopłaty pozostałej części ceny w lokalu Sprzedawcy, o którym mowa w § 2 ust. 6, co następować będzie bezpośrednio po wykonaniu tej usługi.

§ 5
DOSTAWA

 1. Sprzedawca dostawę zamówionych towarów realizować bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem jednak aktualnych stanów magazynowych.

 2. W dniu wysłania towaru do Kupującego, na adres jego poczty elektronicznej zostanie przekazana informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.

 3. Zamówione towary dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem dostawcy, będącego podmiotem zewnętrznym, na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako dostawcy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Kupującego w momencie składania zamówienia.

 4. Sprzedawca, zgodnie z dyspozycją Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary. Kupujący w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie składania zamówienia, że nabywa towar, jako przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury.

 5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu, zawierającego opis uszkodzeń.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w odniesieniu do podmiotów innych niż konsumenci lub przedsiębiorcy indywidualni.

 3. Pod pojęciem przedsiębiorcy indywidualnego rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 4. Wszelkie reklamacje związane z towarem, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@juraclub.pl.

 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Kupującego.

 6. W wypadku Kupującego będącego konsumentem albo przedsiębiorcą indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Kupującego przez Sprzedawcę.

 7. Jeżeli towar ma wady Kupujący może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

  2. żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący konsumentem albo przedsiębiorcą indywidualnym, który zawarł umowę w rozumieniu § 3 ust. 3, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie, a w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług – od dnia jej zawarcia zgodnie z § 3 ust. 3, a jednocześnie przed rozpoczęciem jej wykonania rzecz Kupującego.

 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@juraclub.pl . Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie złożonego oświadczenia.

 4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Kupującego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem towaru.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

 6. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.

 7. W wypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru i cech towaru.

 9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 10. W przypadku gdy Kupujący odstąpi od umowy dotyczącej świadczenia usług w takim terminie, który z uwagi na krótki odstęp czasu pomiędzy czynnością odstąpienia, a uzgodnionym terminem wykonania usługi, obiektywnie uniemożliwia Sprzedawcy zarezerwowanie tego terminu na rzecz innego kupującego – powodując tym samym stratę majątkową po stronie Sprzedawcy w postaci utraconych korzyści, to Sprzedawca w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo zachowania otrzymanych od Kupującego środków z tytułu uiszczonego zadatku, pomimo jej niewykonania.

 11. Zadatek podlega przepadkowi w całości na rzecz Sprzedawcy w każdym przypadku, gdy Kupujący nie złożywszy uprzednio oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczenia usług, nie stawi się w lokalu Sprzedawcy celem skorzystania z zamówionej usługi, której termin został uzgodniony zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust. 4.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do składania zamówień na towary lub usługi konieczne jest uprzednie wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia mu zawarcia umowy, co następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia towaru lub usługi.

 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami innymi niż przedsiębiorcy indywidualni, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego takim przedsiębiorcą.

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem strony internetowej Sklepu i obowiązuje od dnia udostępnienia go na stronie internetowej.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

 4. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całości jego postanowień. Nieważne postanowienia zostają zastąpione przez odpowiednie przepisy prawa.

 5. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze bezpośrednich negocjacji. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁÓŚĆ


Ponadczasowość
w pielęgnacji ciała
Wyselekcjonowane
składniki
Skuteczne usługi
prozdrowotne
Sprawdzone
działanie
Copyright © 2024 JURACLUB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Sklepy internetowe Częstochowa Internet Plus S.C.